Stock

Aanleg vloeistofdichte voorzieningen in asfalt
NL
NL

De beoordelingsrichtlijn is van toepassing op de aanleg van vloeistofdichte voorzieningen die zijn opgebouwd uit een bitumineus materiaal. Afhankelijk van het ontwerp van de voorziening en de laagopbouw kunnen een of meer lagen in de voorziening de vloeistofdichte barrière vormen. De voegafdichtingen maken deel uit van dit procescertificaat. Het rioleringssysteem tot aan het aansluitpunt op de bedrijfs- of openbare riolering, eventueel inclusief geprefabriceerde olie-afscheider, behoort tevens tot het procescertificaat.

De BRL sluit aan bij de Wet milieubeheer en is middels het Besluit bodemkwaliteit een erkenningsregeling.

Voor wie?

In het kader van de wet- en regelgeving zijn de tankstations openbare verkoop en eigen tankplaatsen met een omzet van meer dan 25m3 per jaar verplicht om een vloeistofdichte voorziening aan te laten leggen door een erkende/gecertificeerde aannemer volgens deze BRL.

Voor ander locaties geldt deze wettelijke verplichting over het algemeen niet, echter biedt de aanleg van vloeistofdichte voorzieningen veel voordelen zoals erkende en vakdeskundige aannemers met vele jaren ervaring en onafhankelijke steeksproefsgewijze toezicht tijdens uitvoering. Dit heeft zich bij de aangelegde tankstations vanaf de jaren '90 bewezen.

Over Kiwa

Kiwa heeft aan de wieg gestaan voor de aanlegregelingen voor vloeistofdichte voorzieningen sinds de beginjaren ‘90. De BRL7700 is de volgende generatie voor de aanleg en het herstel van de vloeistofdichte voorzieningen.

Kennis en verwantschap met deze regelingen zit ons dus in het bloed.

Ontwikkelingen

In 2012 is de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 7700 en onderliggende protocollen definitief verschenen. Dit wordt de opvolger van deze BRL2372.
De BRL SIKB 7700 is vanaf 1 juli 2013 in de wetgeving opgenomen parallel naast de BRL2372 tot 1 oktober 2014. Vanaf deze datum is alleen nog de BRL SIKB 7700 geldig binnen de wetgeving.

Voor de BRL, overgangsregelingen en wijzigingsbladen zie www.sikb.nl bij menuregel "Richtlijnen en protocollen" en vervolgens "Richtlijnen en protocollen Bodembescherming" om deze te kunnen downloaden.

Voor de BRL zie www.sikb.nl bij menuregel "Richtlijnen en protocollen" en vervolgens "Richtlijnen en protocollen Bodembescherming" om deze te kunnen downloaden.

Contact

Mes, Paul
paul.mes@kiwa.nl

Meer informatie?

Verzend