BGB Brandveilig Gebruik Bouwwerken

De ‘Beoordelingsrichtlijn (BRL)-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken’ is een BRL voor het opnemen, rapporteren en adviseren en de nazorg van bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische voorzieningen in bouwwerken op het gebied van brandveiligheid.

Toepassingsgebied

  • De dienst; het ontwerp van de bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische voorzieningen op het gebied van brandveiligheid in bouwwerken.
  • De dienst; de controle op de levering en de nazorg van bouwkundige-, installatietechnische en organisatorische voorzieningen op het gebied van brandveiligheid in bouwwerken.


Binnen het toepassingsgebied zijn drie niveaus mogelijk, te weten:

  • Brandveilig Gebruik Bouwwerk (1 ster) - ontvluchting
  • Brandveilig Gebruik Bouwwerk (2 sterren) - schadebeperking
  • Brandveilig Gebruik Bouwwerk (3 sterren) - schadebeperking en continuïteit


Binnen het toepassingsgebied van de BRL-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) valt het opnemen, rapporteren en adviseren op naleving van de brandveiligheidsaspecten van gebruiksvergunningen c.q. het gebruiksbesluit.

De dienst “het opnemen van de brandveiligheidsaspecten op basis van gebruiksvergunningen” wordt uitgevoerd door een gecertificeerd BGB-bedrijf aan de hand van vooraf vastgestelde criteria (opnamerapport). Deze regeling kan ook worden toegepast voor gebruiksmeldingen conform het Gebruiksbesluit. Afhankelijk van de uitkomst van de 1e beoordeling volgt een 2e beoordeling, nadat de eerder geconstateerde tekortkomingen zijn verholpen. De 1e en 2e beoordeling worden door één en hetzelfde bedrijf uitgevoerd.

Het BGB-bedrijf dient de bevindingen te rapporteren aan de hand van de vastgestelde controlelijst en door middel van een opnamerapport communiceren naar Kiwa NCP. De rapportage omvat een advies over het wel óf niet voldoen aan de brandveiligheidsaspecten die van toepassing zijn in het betreffende gebouw, zoals deze zijn omschreven in het gebruiksbesluit.

Indien uit de beoordeling van de brandveiligheidsaspecten een positieve, vooraf vastgestelde, beoordeling komt kan er aan de gebruiker een keurmerk worden overhandigd conform de regeling BGB. De gebruiker laat hiermee zien dat zij bewust met brandveiligheid omgaat en heeft hiermee tevens een instrument waarmee zij dit kan aantonen aan de diverse marktpartijen.

Voor wie?

Gemeenten, gebruikers/eigenaren van gebouwen, brandweer, toezichthouders, opnamebedrijven en ingenieursbureau's.

Wanneer is het nodig?

Indien men een gebouw onafhankelijk en deskundig wil laten toetsen op brandveiligheid. De BRL-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB)’ heeft als doel om eigenaren en/of gebruikers van bouwwerken de mogelijkheid te geven om zich onafhankelijk en deskundig te laten toetsen op het brandveilige gebruik van hun bouwwerk.

Processtappen

Hoofdstuk 4 van de BRL-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken’ omschrijft de Proceseisen en bepalingsmethoden. Hierin staan de processtappen omschreven van input tot de uiteindelijke afgifte van het certificaat. 

Hoofdstuk 5 omschrijft de eisen aan het kwaliteitssysteem, waar onder andere onder vallen de kwalificaties van het personeel, de interne audits, beheersing van documenten, registraties en klachtenafhandeling.

Certificatieproces

Certificatie van uw bedrijf op basis van de BRL-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken’ begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijk toelatingsonderzoek. Op basis van een grondige en onafhankelijke toelatingsaudit beoordeelt Kiwa of aan de criteria voor certificering wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te
stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen van de BRL-K21016 Brandveilig Gebruik Bouwwerken’ voldoen.

voor erkende bedrijven klikt u hier

Over Kiwa

Kiwa NCP heeft jarenlange ervaring op het gebied van het certificeren van bedrijven voor o.a. Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB). Kiwa NCP wil samen met u de bedrijfsprocessen binnen uw organisatie daar waar nodig is verbeteren. 

Naast certificering op basis van de BRL-K21016 Beoordelingsrichtlijn Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) kunnen wij u op vele marktgebieden van dienst zijn. Denk hierbij aan combinaties van uw certificering op basis de BRL Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) met certificering op basis van de ‘BRL 2880 Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen constructies’, de ‘BRL 2881 Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren’ of CE Markering voor ETAG 26 “Fire stopping and sealing products”.  

Offerte en informatie
Wilt u een offerte aanvragen klik dan hier.

Heeft u vragen over het certificatieschema of over de procedure om de erkenning te behalen kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers, telefoonnummer 0182-820460.

Regelgeving en documentatie
De regelgeving en overige documentatie kunt u downloaden van onze website.