EN 15224

De EN 15224 is een vertaling van de ISO norm 9001:2008 voor de gezondheidszorg. ISO voor de zorg schetst in heldere bewoordingen hoe het systeem van de ISO normen specifiek kan worden toegepast. ISO voor de zorg is een generiek systeem en derhalve breed toepasbaar in de gehele gezondheidszorg en voor diverse zorginstellingen. De EN 15224 is meer dan HKZ gestoeld op algemene principes van kwaliteitszorg. 

Voor wie?

 ISO 9001:2008 blijft dé norm voor organisatiebrede kwaliteitsmanagementsystemen. EN 15224 vertaalt generieke richtlijnen naar de specifieke situaties in zorginstellingen. Hiermee wordt recht gedaan aan het feit dat producten in feite diensten zijn en dat klanten patiënten zijn met alle extra dimensies die daarmee gepaard gaan. De kwaliteitsindicatoren zijn gebouwd op voor de zorg specifieke aspecten zoals zorgvrager georiënteerde zorg, evidence based zorg en passende zorg.

Processtappen

Binnen het certificatietraject onderscheidt Kiwa een aantal processtappen fasen:

Offerte-aanvraag: Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa, geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie, voor de beoordeling van het managementsysteem.
Contract: Gaat u keuze uit naar Kiwa als partner in uw certificatieproces, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de offerte is een overeenkomst gevoegd.
Proefaudit : Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een proefaudit laten uitvoeren. De proefaudit is optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem voldoet aan de eisen van de norm.

Initieel Bezoek en documentatiebeoordeling: Voordat de eigenlijke certificatie audit plaats vindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw organisatie. Het traject start onder andere met een beoordeling van uw (digitale) documenten op het voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
Certificatie audit (Initiële Audit): Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand van interviews met managementleden en medewerkers zal KIWA zich tijdens de audit richten op de vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog worden verloren.
Periodieke audits : Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
Hercertificatie : Ongeveer 4 maanden voor de vervaldatum van het certificaat plant Kiwa met u een hercertificatie audit in om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.

Over Kiwa

Kiwa gelooft in kwaliteitszorg als instrument om vooruit te komen. Wij willen Partner in Progress zijn. Wij gaan verder dan het aflopen van controlelijstjes. Natuurlijk krijgt u van ons "het vinkje" maar veel belangrijker vinden wij dat u met onze bevindingen kunt werken aan uw vooruitgang. Wij vinden dat u een certificering moet gebruiken om kwaliteit zichtbaar te maken. Waarderend auditten. Het gesprek wat wij met u aangaan gaat niet alleen over wat er beter kan. We dagen u uit om te ontdekken wat goed is en behouden moet blijven.

Daarnaast biedt Kiwa professionaliteit op het gebied van:

  • Kiwa heeft zich gespecialiseerd in de EN 15224
  • Onze werkwijze is gebaseerd op 'partner for progress'
  • Interne kantoororganisatie en auditoren kunnen meteen anticiperen op de integratie met andere normen
  • Onze auditors kunnen na het uitvoeren van een pre-audit op uw managementsysteem gericht aangeven op welke punten u uw bestaande systeem moet aanpassen of uitbreiden om aan de EN 15224 te kunnen voldoen.